SiratElMustakiem SiratElMustakiem
Assalamualikum wa rahmatu Allahi wa barakatuh welkom bij Sirat El Mustakiem Zoek en deel hier je kennis met je broeders en zusters en ontwikkel jezelf meer in je geloof wassalamu 3alaikum wa rahmatu Allahi wa Barakatuh.
 FAQ  •  Zoeken  •  Gebruikerslijst  •  Gebruikersgroepen   •  Registreren  •  Profiel  •  Log in om je privéberichten te bekijken  •  Inloggen
 Samenvatting van de regels van de vasten Volgende onderwerp
Vorige onderwerp
Nieuw onderwerp plaatsenReageren
Auteur Bericht
siratelmustakiem
Site Admin


Geregistreerd op: 26 Okt 2008
Berichten: 21

BerichtGeplaatst: 30-12-2008 21:35:56 Reageren met citaatTerug naar boven

Samenvatting van de regels van de vasten

Bismillaahir-rahmaanir-rahiem

In de Naam van Allah de Erbarmer de Meest Barmhartige

Lof zij Allah, de Heer van de bewoners der werelden. Ik getuig dat er geen god is dan Allah -Hij heeft geen deelgenoten- en dat Mohammed Zijn Dienaar en Zijn Boodschapper is, zegeningen van Allah en vrede zij met Hem, met Zijn familie, met al Zijn metgezellen en met al degenen die hen met Ihsan[1] opvolg(d)en tot de Dag des Oordeels.

Vervolgens:

Dit is een samenvatting van de regels van de vasten, zijn vereisten, zijn verplichtingen, zijn soennah’s en zijn aanbevelingen. Verder is dit (een leidraad ) waarin wordt uitgelegd welke zaken en handelingen de vasten doen verbreken en welke de vasten (juist) niet verbreken met de vermelding van belangrijke nuttige zaken die ik samengevat en genummerd heb, opdat het begrijpen ervan en het uit het hoofd leren ervan makkelijk wordt. Dit allemaal is onttrokken aan het Woord van Allah en dat van de profeet r en de uitspraken van de doorgewinterde islamgeleerden. De bewijzen daarvoor zijn bekend in de Koran en de Soennah en heb ik (met opzet) niet vermeld, omdat het hier gaat om een samenvatting. Ik vraag Allah, de Verhevene, om de schrijver, de lezer en (zo mogelijk) de toehoorder (van dit boekje) ermee te begunstigen, tevens vraag ik Hem om het puur voor Zijn aangezicht te laten zijn en het een reden te laten zijn voor het winnen van Djanaatun-Naciem bij Hem. Hij is ons genoeg en Hij is de beste “wakiel”[2]. Er is geen macht en geen kracht behalve door Allah, de Allerhoogste, de Almachtige.

1) Vasten is het zich onthouden van eten, drinken en geslachtsgemeenschap om (daardoor) dichter bij Allah te komen.

2) De (dagelijkse) vastentijd begint bij de tweede ochtendschemering[] (alfadjruth- thaanie) en eindigt bij zonsondergang (al-maghrib).

3) Het vasten van Ramadan is verplicht, (het is immers) de vierde zuil van de Islam.

4) Het vasten van Ramadan is verplicht voor iedere geslachtsrijpe, redelijke (niet-krankzinnige) moslim die in staat is om te vasten.

5) De vereisten (shuroet) voor het verplichtstellen ervan zijn vier:

a. Islam: het is niet verplicht voor een kaafir om te vasten totdat hij moslim wordt.

b. Het verstand: het is niet verplicht voor een krankzinnige om te vasten totdat hij weer terug is bij zijn verstand.

c. Geslachtsrijpheid: het is niet verplicht voor een klein (kind) om te vasten totdat het geslachtsrijp wordt, wel moet men een klein kind vragen om te vasten als het dat aankan, opdat het eraan went.

d. Het in staat zijn om te vasten: het is niet verplicht om te vasten voor iemand die daartoe niet in staat is vanwege zijn (oude) leeftijd of een ziekte waar er geen hoop meer voor is dat het geneest. In dit geval moet men voor iedere dag een miskien[4] voeden.

6) De vereisten voor de geldigheid (sihhah) van de vasten zijn zes:

a. Islam: het vasten van een kaafir is niet geldig totdat hij moslim wordt.

b. Het verstand: het vasten van een krankzinnige is niet geldig totdat hij weer bij zijn verstand terug is.

c. Onderscheid(ingsvermogen) (tamyiezز): het vasten van een klein kind is niet geldig totdat hij onderscheid kan maken (tussen het goede en het slechte).

d. Het stoppen van bloed bij menstruatie: het vasten van een ongestelde vrouw is niet geldig totdat het bloed stopt.

e. Het stoppen van bloed na de bevalling: het vasten van een vrouw na een bevalling is niet geldig totdat zij weer rein wordt. (Ze moet voor een periode van maximaal veertig dagen wachten als het bloed niet eerder stopt, daarna moet ze wel vasten al is het bloed nog niet gestopt).

f. De intentie vanaf de nacht (voordat men gaat slapen) voor iedere dag[5] is verplicht bij de vasten. De vasten is niet geldig zonder intentie. De intentie vindt plaats in het hart (je hoeft de intentie dus niet uit te spreken).


--------------------------------------------------------------------------------

[1]) Ihsan: weldaad.

[2]) Het woord ‘wakiel’ heeft verschillende betekenissen, zo wordt een gevolmachtigde ‘wakiel’ genoemd; als het voor God wordt gebruikt betekent het ‘Degene op Wie je steunt en aan Wie je al je zaken overlaat’

[3]) Er bestaan twee soorten fadjr, namelijk alfadjrul-kathib en alfadjrus-saadiq. Alfadjrul-kathib vindt plaats in de nacht en wordt ook wel alfadjrul-awwal (de eerste fadjr) genoemd, je ziet dan in de hemel een horizontale witte schemering die op een staart van een vos lijkt. Alfadjrus-saadiq ook wel alfadjruth-thaani (de tweede fadjr) genoemd is het tijdstip waarin de nacht daadwerkelijk begint over te gaan in de ochtend.

[4]) Miskien: een behoeftige die niet genoeg geld heeft om zijn gezin te onderhouden.

[5]) Er bestaat meningsverschil tussen de geleerden over het feit of je iedere nacht de intentie moet vernieuwen voor het vasten van de volgende dag of niet. Heel veel geleerden zijn van mening dat men kan volstaan met één intentie aan het begin van de maand Ramadan voor de hele maand, dit is ook mijn (ik de vertaler) overtuiging, Wallahu aclam.

7) De soennah’s van de vasten zijn zes:

a. Het uitstellen van Suhoer[1] tot het laatste gedeelte van de nacht, (men mag dus eten, drinken en gemeenschap hebben) zolang men niet vreest dat de ochtendschemering is aangebroken[2].

b. Het vervroegen van het verbreken van de vasten wanneer het vaststaat dat de zon is ondergegaan.

c. Het vermeerderen van goede daden en voornamelijk het op tijd en gemeenschappelijk (in de moskee) verrichten van de vijf gebeden, het geven van zakaat aan mensen die daar aanspraak op maken en het veelvuldig verrichten van de vrijwillige gebeden, liefdadigheid (aalmoezen), reciteren van de Koran, gedenken van Allah, (verrichten van) smeekbeden en het vragen van Allah om vergiffenis.

d. Het zeggen van “ik ben aan het vasten” (innie saa'im) als iemand jou uitscheldt, het niet terugschelden van iemand die jou uitscheldt en het reageren met een goede behandeling, opdat men de beloning verkrijgt en aan de zonde ontkomt.

e. Het verrichten van (een) smeekbede(n)[3] naar eigen wens bij het verbreken van de vasten (na zonsondergang); je kunt o.a. de volgende smeekbede verrichten:

>> Allaahoemma laka somtu wacalaa rizqika aftartu, fataqabbal minnie <<

Vertaling: O Allah, ik heb voor U gevast, en ik heb met Uw proviand mijn vasten verbroken, accepteert dan van mij, voorwaar, U bent de Alhorende de Alwetende.

f. Het is soennah om zijn vasten (na zonsondergang eerst) met rotab[4] te verbreken, als men geen rotab heeft dan met (normale) dadels en als men weer geen dadels heeft dan met water.

Cool De regels voor mensen die vrijgesteld zijn van de vasten:

Het is toegestaan voor vier soorten mensen om niet te vasten tijdens de maand Ramadan.

a. Een zieke die schade ondergaat door de vasten en een reiziger die het gebed verkort mag verrichten kunnen beter niet vasten, ze moeten wel later de niet gevaste dagen inhalen, maar als ze toch vasten dan is hun vasten wel geldig.

b. Een ongestelde vrouw (haa'idh) en een nufasaa' [5]mogen niet vasten en als ze vasten dan is hun vasten niet geldig.

c. Een zwangere vrouw en een vrouw die borstvoeding geeft (hoeven niet te vasten); als ze zich zorgen maken over (de gezondheid van) hun kind, mogen zij de vasten verbreken, ze moeten later inhalen en voor iedere dag dat ze niet hebben gevast een miskin voeden; als ze toch vasten is hun vasten wel geldig; als ze zich zorgen maken over hun (gezondheid), mogen ze de vasten verbreken en ze hoeven later alleen maar de niet gevaste dagen in te halen.

d. Een persoon die niet in staat is om te vasten wegens zijn oude leeftijd of wegens een ziekte waar er geen hoop meer voor is dat het geneest, mag de vasten verbreken en moet over iedere dag dat hij/zij niet gevast heeft een miskien voeden met een (hoeveelheid van) een mudd [6]tarwe of een half-saac [7] van iets anders.

9) Zaken die de vasten bederven (ongeldig maken):

a. Gemeenschap hebben in het geslachtsorgaan overdag in de maand Ramadan is haraam; diegene die dat doet (gemeenschap hebben) moet de grote kaffaarah[8] verrichten, d.i. het verlossen van een slaaf, als men geen slaaf kan vinden moet men twee maanden aaneengesloten vasten en als men daar niet in staat toe is moet men zestig masakien[9]voeden

b. Het met opzet eten of drinken; als men dat per vergissing doet wordt de vasten niet bedorven.

c. Het gebruiken van voedingsinjecties of bloedtransfusie wegens bloedverlies bij voorbeeld; over het gebruik van injecties die niet voedend zijn bestaat er meningsverschil tussen de islamgeleerden, maar om aan het meningsverschil te ontsnappen kan men deze injecties liever niet gebruiken en ze uitstellen tot de etenstijd (na zonsondergang), tenzij men daartoe genoodzaakt is.

d. Zaadlozing[10] uit vrije wil als men wakker is hetzij door masturbatie[11], of door vrijen of door kussen en dergelijke; natte dromen verbreken de vasten niet.

e. De afscheiding van menstruatiebloed of van het bloed na de bevalling; eenmaal ziet de vrouw een van dit soort bloed wordt haar vasten bedorven.

f. Het met opzet overgeven (braken): het weer door de mond teruggeven van spijs of drank die zich in de maag bevindt; als dat onwillens gebeurt wordt de vasten daarmee niet bedorven.

g. Afvalligheid uit de Islam moge Allah ons en (alle) moslims daartegen behoeden (bederft de vasten).
--------------------------------------------------------------------------------

[1]) Suhoer is het eten vlak voor het begin van de vastentijd bij de ochtendschemering.

[2]) Men is gewend in veel islamitische landen om één kwartier of twintig minuten voor alfadjr te beginnen met de vasten, deze gewoonte is overgewaaid naar de moslimgemeenschap in de Europese landen. Veel mensen denken dat dit een soennah is. Dit is juist tegen de soennah van onze Profeet r.

[3] ) Men hoeft hier niet per se (een) specifieke smeekbede(n) die verhaald is/zijn van de Profeet te verrichten, maar men kan iedere willekeurige smeekbede verrichten.

[4] ) Rotab: een soort dadels dat zacht is.

[5] ) Nufasaa' is een vrouw die nog niet rein is geworden na de bevalling of over wier bevalling nog geen veertig dagen zijn verstreken.

[6] ) Mudd is een soort (droge) maatkan die gelijk is aan de inhoud van ‘twee palmgroottes’ (als men de zijkant van zijn handen tegen elkaar houdt met de palmen om hoog en de vingers aaneengesloten en om hoog gebogen).

[7]) Saac is een soort (droge) maatkan die gelijk is aan vier ‘mudd’.

[8] ) Kaffarah: is een soort compensatie voor bepaalde zondes of overtredingen.

[9]) Masaakien: meervoud van miskien, zie miskien hierboven.

[10] ) Met zaadlozing wordt niet het voorvocht bedoeld.

[11]) Let op: dit wil niet zeggen dat zelfbevrediging toegestaan is in de islam.

Opmerkingen

1.De bovengenoemde zaken bederven de vasten op voorwaarde dat (de betreffende persoon) wetend is, bewust is van zijn handelingen en uit vrije wil handelt. Als hij onwetend is of vergeten heeft of onder dwang handelt wordt zijn vasten niet verbroken.

2. Alles waar men niet aan kan ontkomen zoals stof (dat naar binnen gaat) als men buiten op straat is, bloedneus, bloeding, natte dromen, onopzettelijk overgeven en dergelijke verbreekt de vasten niet.

3. Het is verplicht de vasten te verbreken voor iemand die daar behoefte aan heeft om een macsoem[1] te redden uit de ondergang, zoals het verdrinken en dergelijke.

4. Eenieder die zijn vasten bedorven heeft met een van de (bij punt 9) genoemde zaken moet het aantal dagen waarin hij de vasten heeft verbroken inhalen en moet berouw tonen en Allah om vergiffenis vragen.

De aanbevolen vasten

1- Het vasten van zes dagen in de maand Chawwaal, na de maand Ramadan. Daarmee verkrijgt men de beloning van het levenslang vasten.

2- Het (regelmatig) vasten van maandag en donderdag, omdat de daden op deze dagen voor Allah worden gebracht.

3- Het vasten van drie dagen iedere maand. Daarmee verkrijgt men de beloning van het levenslang vasten, want een goede daad wordt beloond met de beloning van tien (goede daden). Liever de dertiende, viertiende en vijftiende ( van iedere maand te vasten).

4- Het vasten van de eerste negen dagen in de maand Dhoel-hidjah, met de nadruk op de negende dag, de dag van cArafah[2], voor degenen die niet aan al-Hadj (de bedevaart) deelnemen.

5- Het vasten van de maand Moeharram, met de nadruk op de negende en de tiende dag.

De afgeraden vasten

1- Het vasten van de twijfeldag; dit is de dertigste van de maand Chacbaan.

2- Het vasten van de feestdagen cIedoel-Fitr (suikerfeest) en cIedoelAdh-haa (slachtfeest).

3- Het vasten van de Tashrieq-dagen; dit zijn de elfde, twaalfde en dertiende van de maand Dhoel-Hidjah. Met uitzondering van een pelgrim die Moetamattic [3]of Qaarin[4]is en geen Hady (offerdier) kan vinden.

4- Het vasten van vrijdag alleen, afgezonderd van de dag ervoor en/of de dag erna.

5- Het vrijwillig vasten van een vrouw zonder toestemming van haar man.

Belangrijke aanwijzingen betreffende de vasten

Beste moslimbroeder,

1- Verricht de vasten puur uit godsvrucht en rekenende op de beloning van Allah, opdat Hij jou je eerdere zonden vergeeft.

2- Kijk goed uit voor het niet vasten van de maand Ramadan of een dag ervan; immers dit behoort tot de Grote Zonden.

3- Sta op tijdens de nachten van Ramadan om Tarawieh-gebed te verrichten, voornamelijk Lailatoel-Qadr, maar wel omwille van Allah en rekenende op Zijn beloning, opdat Allah jou je eerdere zonden vergeeft.

4- Laat jouw voedsel, jouw drinken en jouw kleding halaal zijn, opdat jouw daden zullen worden geaccepteerd en jouw smeekbedes zullen worden verhoord. En kijk uit dat je jouw vasten met halaal begint en met haraam afrondt.

5- Laat een aantal vastenden bij jou de vasten verbreken (Iftaar), opdat jij (als extra) dezelfde beloning krijgt dat zij voor hun vasten krijgen.

6- Zorg ervoor dat je de vijf dagelijkse gebeden op tijd en in de moskee verricht om de beloning ervan te krijgen en opdat Allah je daarmee bewaart.

7- Geef veel sadaqah (aalmoezen), want de beste sadaqah is de sadaqah die je tijdens Ramadan geeft.

8- Kijkt uit dat je jouw tijd verspilt zonder goede daden te verrichten, want je moet je daarvoor verantwoorden en er zal met jou daarover verrekend worden en je zult worden beloond voor wat je daarin aan daden hebt verricht.

9- Verricht een cOemrah tijdens Ramadan, want (de beloning van het verrichten) van cOemrah tijdens Ramadan is gelijk aan (de beloning van het verrichten) van Hadj.

10- Vergemakkelijk je vasten over dag door Suhoer-maaltijd te nuttigen op het allerlaatste gedeelte van de nacht zolang je maar niet vreest dat al-Fadjr al aangebroken is.

11- Vervroeg het verbreken van de vasten (Iftaar) eenmaal ben je er zeker van dat de zon is ondergegaan, opdat je de liefde van Allah (daarmee) zal behalen.

12- Verricht de Ghoesl vóór al-Fadjr om de aanbidding in een reine en schone toestand te kunnen verrichten.

13- Maak gebruik van de gelegenheid dat je je in de maand Ramadan bevindt en houd je bezig met het reciteren van de Koran –immers, de Koran is in Ramadan nedergezonden–, concentreer je en denk goed na over de betekenis van de Koran tijdens het reciteren ervan, opdat hij (de Koran) een voorspreker zal zijn voor jou bij jouw Heer op de Dag des Oordeels.

14- Bescherm je tong tegen het liegen, vervloeken, roddelen en Namiemah[5].

15- Laat de vasten je niet buiten je grenzen laten gaan, zodat je om de kleinste redenen boos wordt met het excuus dat je aan het vasten bent. De vasten moet juist een aanleiding zijn tot de innerlijke kalmte en rust.

16- Neem afscheid van jouw vasten terwijl je vol Taqwaa (Godsvrucht) bent, vol Godbewustzijn zowel openlijk als in het geheim, vol dankbaarheid aan Allah voor Zijn gunsten en standvastig in de gehoorzaamheid aan Allah, door alle geboden op te volgen en alle verboden achterwege te laten.

17- Gedenk Allah, vraag Hem om vergiffenis, vraag Hem om jou het paradijs te laten betreden en jou tegen het Vuur te beschermen. Doe dat zo vaak mogelijk zowel tijdens Ramadan als buiten Rmadan en vooral als je aan het vasten bent, bij het verbreken van de vasten en bij Suhoer, want dit is een van de belangrijkste aanleidingen tot vergiffenis.

18- Verricht zo vaak mogelijk doecaa’ (smeekbede) voor jezelf, je ouders, je kinderen en (de rest) van de moslims. Immers, Allah heeft ons bevolen doecaa’ te verrichten en heeft het verhoren ervan voor Zijn rekening genomen.

19-Toon oprecht berouw tot Allah op alle momenten door de zonden te (ver)laten, spijt te krijgen van wat je eerder begaan hebt en door ervan uit te gaan dat je er nooit meer in terugvalt in de toekomst. Immers, wie zich berouwvol tot Allah wendt, Allah zal zijn berouw accepteren.

20- Vast zes dagen in de maand Chawwaal, want wie de maand Ramadan vast en hem vervolgt met het vasten van zes dagen in Chawwaal, (krijgt de beloning van) levenslang vasten.

21- Vast de Dag van cArafah, de negende dag van de maand Doel-hidjah, om de vergiffenis van de zonden van het voorafgaande en het opvolgende jaar te behalen.

22- Vast de Dag van cAashoeraa’, de tiende dag van de maand Moeharram samen met de negende dag (van dezelfde maand), om de vergiffenis van de zonden van het hele jaar te behalen.

23- Ga door met (het behouden van een sterke) Imaan, Taqwaa (godvrucht) en het verrichten van goede daden (ook) na de maand Ramadan tot de dood (tot je komt): “En aanbidt (O Mohamed) jouw Heer totdat AL-YAQIEN (de Zekerheid)[6)tot je komt”

24- Laat de aanbidding zoals het gebed, de vasten, zakaat en hadj haar sporen op jou achterlaten door oprecht berouw te tonen en de gewoontes die in strijd zijn met de Wet van Allah achterwege te laten.

25- Vraag zo vaak mogelijk As-salaat en As-salaam voor de Boodschapper van Allah moge As-salaat en As-salaam van Allah met hem zijn en met zijn familie, zijn metgezellen en zijn volgelingen tot in de Dag des Oordeels.

Moge Allah ons en alle moslims van degenen laten zijn die de maand Ramadan vasten puur uit godsvrucht en rekenende op de beloning van Allah.

Opmerkingen van de vertaler

Dit was deel 1 , 2 & 3 van de “Speciale Ramadan Uitgave”. Ik heb me in deze uitgave voor bijna honderd procent gebaseerd op een klein boekje van sjeikh Abdellah Jarallah Aal Jarallah, genaamd “Khoelaasatoe-lkalaami fie ahkaamis-siyyaam”. Je kunt gerust zeggen dat dit een vertaling daarvan is. De tussen haakjes geplaatste tekst heb ik bijna in alle gevallen zelf toegevoegd, verder heb ik ook alle voetnoten zelf toegevoegd. Ik hoop de rest van het boekje insha’allah zo snel mogelijk af te maken. Moge Allah mij bijstaan en moge Hij dit werk van mij accepteren. Tot dan, Wassalaamoe calaikoem warahmatoellahi wabarakatoeh.


--------------------------------------------------------------------------------

[1] ) Macsoem: iemand wiens bloed niet vergoten mag worden.

[2] ) Dit is de dag waarop de Hudjaadj (pelgrims) voor Allah opstaan bij de berg van cArafah.

[3] ) Mutamattic : een Haadj (pelgrim) die in de staat van Ihraam treedt met de intentie eerst een cUmrah te verrichten, daarna uit de staat van Ihraam te treden nadat hij Tawaaf en Sacy heeft verricht en waarna hij weer in de staat van Ihraam treedt als de dagen van Hadj beginnen om Hadj te verrichten.

[4] ) Qaarin: een Haadj (pelgrim) die in de staat van Ihraam treedt met de intentie de cUmrah en de Hadj samen te verrichten.

[5] ) Namiemah: het overbrengen van slecht nieuws van de ene persoon naar de andere om daarmee problemen tussen hen te veroorzaken.

[6] ) Al-Yaqien (de Zekerheid): hiermee wordt de dood bedoeld.http://www.al-yaqeen.com/nieuw/bibliotheek/artikel.php?id=173
Profiel bekijkenStuur privéberichtE-mail versturen
Berichten van afgelopen:      
Nieuw onderwerp plaatsenReageren


 Ga naar:   Volgende onderwerp
Vorige onderwerp
Je mag geen nieuwe onderwerpen plaatsen in dit subforum
Je mag geen reacties plaatsen in dit subforum
Je mag je berichten niet bewerken in dit subforum
Je mag je berichten niet verwijderen in dit subforum
Je mag niet stemmen in polls in dit subforum


Wilt u geen reclame op dit forum en genieten van extra voordelen? Klik dan vlug hier voor meer informatie!
 

Tijden zijn in GMT + 1 uur
immo op Realo
Maak snel, eenvoudig en gratis uw eigen forum: Gratis Forum
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group - GIR Theme